Priradenie modulov k pozícií offcanvas modulu tak, aby boli viditeľné v bočnom paneli.

fb YT

Polityka prywatności

Informácie súvisiace so spracovaním osobných údajov
Týmto vás informujeme, že spracovávame vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s využívaním našich služieb. Podrobnosti sú uvedené nižšie.

Administrátor osobných údajov
Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť „Nortec“, ul. Świerkowa 32, 62-020 Rabowice, e-mailová adresa: Desať Adresa Pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. ABY ísť zobaczyć, Konieczny jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. NIP:
7811941852, telefón: 61 307 70 05

Účely a základy spracovania
Údaje sa spracúvajú na nasledujúce účely:

  • uzavretie a plnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR),
    vystavovanie faktúr, vedenie a uchovávanie účtovných záznamov (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR),
    • archivačné (dôkazové) účely v prípade právnej potreby preukázania faktov a na účely možného určenia, vyšetrovania alebo obrany proti nárokom, čo je náš oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. F) GDPR),
    • analytické účely, ako je výber služieb pre našich klientov, optimalizácia našich produktov alebo služieb na základe komentárov zákazníkov, optimalizácia procesov služieb na základe priebehu predaja a popredajného servisu, čo je náš oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. F) GDPR) ),
    • prieskum spokojnosti zákazníkov a určovanie kvality našich služieb, čo je náš oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. F) GDPR).

Príjemcovia údajov
V súvislosti s našou spoluprácou môžu byť spracovaním vašich údajov poverené nasledujúce subjekty:
Desať Adresa Pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. ABY ísť zobaczyć, Konieczny jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - za účelom uloženia vašich osobných údajov na serveri poštovej schránky,
Desať Adresa Pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. ABY ísť zobaczyć, Konieczny jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - za účelom použitia poštového systému, v ktorom sú vaše údaje spracovávané, na účely zasielania noviniek,
• Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA - za účelom využívania služieb Google, ako sú Disk Google a Dokumenty Google, na základe ktorých môžu byť vaše osobné údaje spracovávané,
Desať Adresa Pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. ABY ísť zobaczyć, Konieczny jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - za účelom použitia fakturačného systému, v ktorom sú vaše údaje spracovávané, na účely vystavenia faktúry,
Desať Adresa Pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. ABY ísť zobaczyć, Konieczny jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - za účelom použitia účtovníckych služieb poskytovaných externým subjektom, ktorý spracúva vaše údaje viditeľné na faktúrach.

Prenos údajov do tretej krajiny
Keď používame služby Google, vaše údaje môžu byť prenesené do Spojených štátov amerických (USA) na účely uloženia na serveroch. Google sa zapojil do programu Privacy Shield a zaručuje tak primeranú úroveň ochrany osobných údajov požadovanú európskymi predpismi.

Obdobie uchovávania údajov
Vaše údaje budú spracované do konca premlčacej doby pre prípadné nároky zo zmluvy. Údaje obsiahnuté vo faktúrach sa budú spracovávať do konca obdobia, do ktorého zákon vyžaduje vedenie účtovných záznamov. Okrem toho môžu byť niektoré údaje spracované aj po vyššie uvedených obdobiach počas trvania nášho podnikania na archívne, analytické a štatistické účely, ktoré sú podrobnejšie opísané vyššie ako súčasť účelov a dôvodov na spracovanie údajov.

Práva na spracovanie
V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte nasledujúce práva:
• právo na prístup k vašim údajom a na získanie ich kópie,
• právo na opravu (opravu) vašich údajov,
• právo na vymazanie údajov (ak podľa vášho názoru neexistujú dôvody, aby sme vaše údaje spracovali, môžete požiadať o ich vymazanie),
• právo na obmedzenie spracúvania údajov (môžete požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie údajov iba na ich uchovanie alebo vykonávanie činností s vami dohodnutých, ak máme nesprávne údaje alebo ich spracúvame bezdôvodne),
• právo namietať proti spracúvaniu údajov (máte právo namietať proti spracúvaniu údajov na základe oprávneného záujmu; mali by ste nám naznačiť svoju osobitnú situáciu, ktorá podľa vášho názoru odôvodňuje zastavenie spracúvania, na ktoré sa vzťahuje námietka. Vaše údaje na tieto účely prestaneme spracovávať, pokiaľ nepreukážeme, že dôvody na spracovanie údajov prevažujú nad vašimi právami alebo že vaše údaje sú potrebné na to, aby sme mohli uplatniť, uplatniť alebo obhájiť nároky),
• právo na prenosnosť údajov (máte právo od nás dostávať v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na základe zmluvy alebo vášho súhlasu. tieto údaje priamo inému subjektu),
• právo podať sťažnosť od dozorného orgánu (ak zistíte, že údaje spracovávame nezákonne, môžete podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov alebo inému príslušnému dozornému orgánu).

Za účelom uplatnenia vašich práv zašlite svoju žiadosť na e-mailovú adresu Desať Adresa Pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. ABY ísť zobaczyć, Konieczny jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Pamätajte, že pred uplatnením vašich práv vás budeme musieť zodpovedajúcim spôsobom identifikovať.

Informácie o požiadavke / dobrovoľnosti poskytovaných údajov
Poskytnutie vašich údajov je podmienkou využívania našich služieb.